Keep Inspiring

27 ส.ค.

They don’t teach you this in school. They don’t show you the beauty of existing, they don’t show you the wonder of the earth, they don’t show you the unity that human beings are. They show you who’s better, who’s worse. They show you what they need to show you in order for their system to survive

โฆษณา

วีซ่านักเรียนแคนาดา ข้อมูลจาก uplusstudy

22 ก.ค.

CANADA STUDENT VISA วีซ่านักเรียนแคนาดา

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือน ต้องยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่านักเรียน ถ้าหากต้องการเรียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นักศึกษาต้องยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว เมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเรียนในระยะสั้นแล้ว นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่นๆ และจะต้องเดินทางออกจากประเทศแคนาดาเมื่อจบการศึกษา

 
 เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า:

1. หนังสือเดินทาง: ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่จะเดินทางกลับประเทศไทย


2. รูปถ่าย: 4 ใบ ขนาด 2 x 2 หรือ 1/2 นิ้ว และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน


3. จดหมายตอบรับการเข้าศึกษา (ฉบับจริง) จากสถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดา โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้: ชื่อนามสกุล ที่อยู่ และวันเดือนปีเกิดของนักเรียน หลักสูตรการเรียนและระดับโปรแกรมที่จะเรียน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการเรียน

 • สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในรัฐควิเบก นักศึกษาจะต้องมีหนังสือตอบรับจากรัฐควิเบก “Certificat d’ acceptance” (Quebec Certificate of acceptance หรือ CAQ) ซึ่งออกให้โดยกระทรวงวัฒนธรรมสังคม และตรวจคนเข้าเมืองแห่งรัฐควิเบก (Ministre des Communautes culturelles et de l’Immigration du Quebec หรือ MCCI)

4. หลักฐานการเรียนล่าสุด: เช่น Transcript ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร


5. หลักฐานทางการเงิน: เช่น จดหมายพร้อมลายเซ็นประทับตรารับรอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ ทนายความเป็นพยาน (Notarized Public) แสดงความยินยอมและความสามรถทางการเงินของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักเรียนขณะที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในประเทศแคนาดา พร้อมยื่นจดหมายรับรองจากธนาคาร ในกรณีที่ได้รับการอุปถัมภ์จากองค์กร หรือได้รับทุนการศึกษา ต้องยื่นจดหมายจากองค์กรนั้น โดยระบุลักษณะ จำนวน และข้อกำหนดของเงินทุนที่ได้รับ


6. นักเรียนที่มีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า ต้องยื่นหลักฐานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าท่านไม่มีประวัติอาชญากรรมในทะเบียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 


 

กรณีที่นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยตัวเอง ต้องนำ

 

 1. สมุดบัญชีของนักศึกษาเอง ประเภทกระแสรายวัน หรือเงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง พร้อม สำเนา หรือ
 2. Bank statement ของบัญชีที่ทางธนาคารออกให้ แสดงรายการเงินเข้า ออก ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง และสำเนา และ
 3. จดหมายรับรองฐานะการเงินของนักศึกษาจากทางธนาคาร ตัวจริง
  กรณีที่นักศึกษามีผู้สนับสนุนด้านการเงิน หรือได้รับทุนการศึกษา
 4. สมุดบัญชีของผู้สนับสนุน ประเภทกระแสรายวัน หรือเงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์ หรือบัญชีในรูปบริษัท (ต้องมีหลักฐานระบุชื่อของผู้สนับสนุนอยู่ด้วยและเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการสั่งจ่าย พร้อมสำเนาทะเบียนการค้า การจดทะเบียนของบริษัท) ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง และสำเนา หรือ
 5. Bank statement ของบัญชีที่ทางธนาคารออกให้ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง และ สำเนา และ
 6. จดหมายรับรองฐานะการเงินของนักศึกษาจากทางธนาคาร ตัวจริง
 7. จดหมายรับรองของผู้สนับสนุน ระบุความสัมพันธ์ และความประสงค์ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของนักศึกษาในระหว่างที่ศึกษาอยู่ ณ แคนาดา ตัวจริง
  ในกรณีที่นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ต้องมีจดหมายทางการ ตัวจริง จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของทุน ระบุถึงรายละเอียดของทุนและความรับผิดชอบทาง การเงิน

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • นักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือน จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกแบบฟอร์มสำหรับการตรวจสุขภาพให้ ก็ต่อเมื่อคำร้องของนักเรียนได้ผ่านการพิจารณาแล้ว
 • นักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:
 •   1. หนังสือลงนามประทับตรา (Notarized Public) จากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ให้นักเรียนอยู่ในความดูแลของผู้ดูแลนักเรียนในประเทศแคนาดา โดยระบุชื่อของผู้ดูแลนักเรียน ซึ่งจะทำหน้าที่แทนผู้ปกครองในยามฉุกเฉิน เช่นกรณีเจ็บป่วยและต้องการด้านการรักษาพยาบาลเร่งด่วนหรือต้องการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 •   2. หนังสือลงนามประทับตรา (Notarized Public) จากผู้ดูแลนักเรียนในประเทศแคนาดา ระบุความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการดูแลนักเรียนแทนบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะต้องยื่นพร้อมคำร้องขอวีซ่า เพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาคำร้องของท่าน ในกรณีที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่า หรือต้องการถอนคำร้อง ทางสถานฑูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
 • การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเภท จะต้องจ่ายเป็นเงินบาท หรือเงินเหรียญแคนาดา หรือเงินเหรียญสหรัฐ สถานฑูตจะรับเฉพาะแบงค์ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม ?สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา? เท่านั้น สถานเอกอัครราชฑูตแคนาดาไม่รับเงินสด ในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเภท
 • เจ้าหน้าที่อาจเชิญนักเรียนไปสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
 • นักเรียนต้องกรอกข้อมูลในใบคำร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน และเป็นความจริงเท่านั้น หากนักเรียนไม่ปฎิบัติตาม อาจเป็นผลให้การดำเนินการพิจารณาวีซ่าล่าช้า หรืออาจถูกปฎิเสธวีซ่าได้

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • เข้าประเทศครั้งเดียว                              75 เหรียญแคนาดา      75 เหรียญสหรัฐ      2,400 บาท
 • เข้าประเทศหลายครั้ง                            150 เหรียญแคนาดา    150 เหรียญสหรัฐ     4,800 บาท
 • อัตราสูงสุดต่อ 1 ครอบครัว*                   400 เหรียญแคนาดา    400 เหรียญสหรัฐ   12,800 บาท
 • วีซ่านักเรียน                                         125 เหรียญแคนาดา    125 เหรียญสหรัฐ     4,000 บาท
 • วีซ่าทำงาน                                          150 เหรียญแคนาดา    150 เหรียญสหรัฐ     4,800 บาท
 • เอกสารอนุมัติเข้าแคนาดาชั่วคราว          200 เหรียญแคนาดา    200 เหรียญสหรัฐ     6,400 บาท
 • วีซ่าขอคืนถิ่นฐาน                                   50 เหรียญแคนาดา      50 เหรียญสหรัฐ     1,600 บาท

 


 

 

* อัตราสูงสุดต่อ 1 ครอบครัว ต่อ 1 คำร้อง
ที่อยู่ สถานทูตแคนาดา
ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม
990 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ :             02 6360540       โทรสาร :             02 6360561
เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30-10.00 น.

 


ขั้นตอนในการขอวีซ่านักเรียน

 

 1. นักศึกษาควรนำเอกสารต่าง ๆ มาให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์กลางการศึกษาแคนาดา ช่วยตรวจความถูกต้องและครบถ้วนก่อน

 2. นำเอกสารไปที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ณ สถานทูตแคนาดา เพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนได้ระหว่าง 8.00 ? 11.00 น. วันจันทร์ ? วันพฤหัสบดี และระหว่าง 8.30 ? 10.30 น. วันศุกร์ ณ สถานทูตแคนาดา ชั้น 15 อาคารอับดุลราหิม 990 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2636-0540

 3. เจ้าหน้าที่ Immigration จะดูเอกสาร และในบางกรณีอาจจะสัมภาษณ์ถึงจุดประสงค์ในการไปศึกษาต่อ ณ แคนาดา ในวันเดียวกัน หรือนัดมาสัมภาษณ์ภายหลัง

 4. ถ้าเอกสาร และการสัมภาษณ์ผ่านไปโดยเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ Immigration จะให้ฟอร์มการตรวจสุขภาพ (medical form) พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ที่สถานทูตฯ รับรอง และกำหนดไว้ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งนักศึกษาควรติดต่อเพื่อรับการตรวจสุขภาพทันที (ในกรณีเร่งด่วน แนะนำให้นักศึกษาแจ้งให้แพทย์ ช่วยส่งผลการตรวจผ่านทางบริษัทจัดส่งพัสดุ หรือ courier เพื่อความรวดเร็ว และป้องกันการสูญหาย ทั้งนี้ นักศึกษาต้องจ่ายค่าส่งที่แพทย์เอง)

 5. เมื่อทางสถานทูตฯ ได้รับผลการตรวจสุขภาพที่ผ่านการพิจารณาและการรับรองแล้ว เจ้าหน้าที่ Immigration จะแจ้งให้นักศึกษานำเอาพาสปอร์ตมาติดสติกเกอร์วีซ่านักท่องเที่ยว (visitor visa) สำหรับใช้ในการเดินทางเข้าแคนาดา พร้อมทั้งจะออก จดหมายกำกับสำหรับให้นักศึกษายื่นต่อเจ้าหน้าที่ Immigration ที่สนามบินใน แคนาดาเมื่อเดินทางถึง เจ้าหน้าที่ฯ จะออกวีซ่านักเรียนให้ ณ ที่นั้น

รายชื่อแพทย์ที่นักเรียนต้องไปตรวจร่างกายในการทำวีซ่านักเรียน

 1. นายแพทย์ปีเตอร์ จี.โคเมอร์ บางกอกเนอสซึ่งโฮม ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-233-2610
 2. นายแพทย์ฟิลิปป์ ซี พลางกูร พี.เอส.อี. คลินิก 3 / 4 ถนนนเรศ กรุงเทพ ฯ โทร.02-236-1389,             02-236-1489
 3. นายแพทย์ กัลวา ซิงห์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ฯ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ โทร.            02-318-0066
 4. นายแพทย์จรัส และแพทย์หญิงวรรณจันทร์ พิมพ์พิไล คลีนิควรรณจันทร์-จรัส 82/1 ถนนชัยภูมิ ตรงข้ามตลาดสมเพชร เชียงใหม่ โทร.             (053) 252-500

รายการยาสามัญประจำบ้าน

16 ก.ค.


กินวิตามิน ซี

เริ่มเจ็บคอ ดื่มน้ำอุ่น น้ำเกลือ

เอาผงน้ำขิงหรือผงฟ้าทลายโจรโรยในคอ

เอาผ้าพันคอ

ยาแก้หวัด  น้ำมูกไหล  ไอ  ขับเสมหะ

ยาอมแก้เจ็บคอ

ยาบรรเทาอาการระคายคอ

ฟ้าทลายโจร ยาแก้ไอ

CPM  ลดน้ำมูก  แก้หวัด  ทานก่อนนอน

หลับสบายขี้น

วิควาโปลับ

Pseudoephedrine ลดน้ำมูก ตัวนี้ไม่ง่วง

แก้แผลร้อนในปากชนิดทา Kenalog ไม่มีขาย

ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก

ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามีน

ยาแก้ร้อนในน้ำเต้าทอง

 

ยาทาแก้ผดผื่นคัน

คาลาไมน์

แก้แพ้ผดผื่น  แก้แพ้อากาศ แอคติเฟด

ยาแก้แพ้อาหาร

ครีมแก้แพ้แก้คัน

Triamcinolone cream สำหรับทาผิวหนังแก้แพ้

AUGMENTIN    ถ้ามีการติดเชื้อในร่างกาย

เช่น บาดแผล  หรือ ทางเดินหายใจ

Augmentin  แก้อักเสบ

ยาแก้อักเสบ Amoxicilin

Cloxacillin

Norfloxacin

 

Merislon รักษาอาการบ้านหมุน

ยาแก้คลื่นไส้

domperi.      แก้อาเจียน

ยาแก้เมารถเมาเรือไดเมนไฮดริเนท  ยาแก้คลื่นไส้

Melatonin ใช้แก้ Jet lag

 

พอลสแตน

ไอบูแกน Brufen

ไทลินอล

ยาแก้ปวดไมเกรน

ยาคลายกล้ามเนื้อ

เคาท์เตอร์เพน โวลทาเรยอิมัลเจล ไม่มีขาย

 

ก.ย.15

ยาหม่อง

ยาดม

 

ยาแก้โรคกระเพาะ

ยาแก้ปวดท้องแบบเม็ด

ยาแก้ท้องเสีย

ยาธาตุน้ำขาว alum milk  ออกฤทธิ์ได้เร็วดี

คาร์บอนด์ แก้ท้องเสีย

อีโน

ยาช่วยย่อย Combizim

ยาระบายเผื่อท้องผูก

ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

เกลือแร่ซองๆ เวลาหมดแรง oreda ดี

 

ถุงน้ำร้อน

 

ATIVAN 1MG.  ปรับเวลาได้เลย ไม่แฮ้ง

ถ้าไม่เคยทานยากลุ่มนี้มาก่อนอาจทานแค่ 0.5 mg.

ยานอนหลับ

ยาระงับประสาทควรมีจดหมายแจ้ง

ยาสิวผดควรมีจดหมายแจ้งมาจากคุณหมอ

 

เบตาดีน  พลาสเตอร์ยา  เล็กใหญ่  กันน้ำ

รองเท้ากัด

ยาแก้น้ำร้อนลวก

ยาถ่ายพยาธิลำไส้

ข้อควรรู้อื่นๆ

16 ก.ค.

ข้อควรรู้อื่นๆ 

1  ควรจะเปิดบัญชี ที่ทำ ATM แบบกดได้ทั่วโลก ที่เมืองไทย เอาไว้ด้วย สังเกตุสัญลักษณ์Circus หรือ Plus บนบัตร เช่นบัตร B-First ของ ธ.กรุงเทพ เผื่อฉุกเฉิน ให้ที่บ้านโอนเงินเข้าแล้วมากดเอาที่นี่ได้เลย เพื่อนๆอย่าลืมเปิดวงเงินไว้ด้วย เพราะกด 1 ครั้งเสียค่ากด 100 บาทกดครั้งเดียวเยอะๆ ดีกว่า อาจทำ online banking เผื่อไว้

2  ก่อนขึ้นเครื่อง ให้หาเสื้อกันหนาว 1 ตัว ติดไว้ในกระเป๋าที่แบกขึ้นเครื่อง ไปด้วย เพราะอยู่บนเครื่อง ตอนดึกๆ จะหนาวพอสมควร

3   เนื่องจากกระเป๋าที่โหลดเข้าใต้เครื่อง เค้าจำกัดน้ำหนักที่ 23 กิโลได้ 2 ใบ สำหรับนักเรียนดังนั้นก็ให้ระวังน้ำหนักแต่ละใบห้ามเกิน 23 กิโล ไม่งั้นอาจจะโดนปรับได้ กระเป๋าขนาด9.14.22 นิ้วใหญ่เกินกว่าพกขึ้นเครื่องเช็คขนาดและน้ำหนักกระเป๋าจากสายการบิน

4. ของมีคม เช่น มีด กรรไกร คัทเตอร์ ไขควง หรืออะไรที่ อาจจะถูกมองว่าเป็นอาวุธได้ ให้เอาไปใส่ในกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่อง ไม่งั้นอาจจะมีปัญหาในการเดินทางได้ อ้อ ไฟแช็ค เด๋วนี้เค้าไม่ค่อยให้เอาขึ้นไป ถ้าใครพกมาด้วย ก็เอาเก็บใส่กระเป๋าใหญ่ดีกว่านะครับ

5. ของกินที่โน่นมีของไทยขายเกือบทุกอย่าง ที่ China Town ( แผนที่ )

6. ถ้านั่งสายการบินที่ต้องมีการเปลี่ยนเครื่องกลางทาง เมื่ออยู่ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง ให้พยายามเงี่ยหูฟังประกาศ และดูที่หน้าจอแสดงเกท บ่อยๆ เพราะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันได้

7. รถเข็นตามสนามบิน มันอาจจะอยู่ซอกหลืบหน่อย มีทั้งแบบใช้ฟรี และแบบหยอดเหรียญ หากหาไม่เจอก็ถามประชาสัมพันธ์เอา ถ้าหาเจอแล้วก็ใช้ได้เลย เขาให้ใช้ฟรี

8 เวลาเข้าไปเครื่องตรวจโลหะ ที่เกทตอนจะขึ้นเครื่อง ถ้ามีเหรียญ อย่าลืม ล้วงเหรียญใส่ตะกร้าที่เขายื่นมาให้ด้วย ไม่งั้นถ้าเครื่องมันร้อง สายตานับร้อย อาจจะมาจ้องให้ได้อายเอาได้

หนังสือพิมพ์ในแวนคูเวอร์

 

Vancouver Sun / The Province / Business in Vancouver “weekly”

The Georgia Straight / The Globe / Mail / Nation post

 OUTLET สำหรับซื้อ RAIN JACKET

–                   เพลินจิต เซนเตอร์ ชั้น 1 สุดตึก

–                   Big C ราชประสงค์ ชั้น2 ใกล้บันไดเลื่อนมาจากที่จอดรถ

–                   ตีนสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง ใกล้ KFC

การจำกัดของเหลวที่จะนำติดตัวขึ้นไปในห้องโดยสาร

16 ก.ค.

1. ของเหลว เจล หรือครีม ทุกชนิด แต่ละชิ้นจะต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีปริมาตรบรรจุสูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

2. ปริมาตรรวมกันทั้งหมด ไม่เกิน 1 ลิตร หรือ 1000 มิลลิลิตร

3. ทั้งหมดจะต้องบรรจุในถุงพลาสติกใส ซึ่งมีแจกสามารถขอได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หากไม่ปฎิบัติตามข้อ 1 – 3 อย่างครบถ้วน เมื่อไปถึง Security ก็จะถูกยึด ไม่อนุญาตให้นำติดตัวขึ้นเครื่องในห้องโดยสาร

อย่างไรก็ตาม เราสามารถนำของเหลว เจล หรือ ครีม เหล่านี้ ในปริมาตรเท่าใดก็ได้ ใส่เข้าไปในกระเป๋าที่โหลดเข้าใต้ท้องเครื่องบิน

การจัดกระเป๋า ก่อนเดินทางมาแคนาดา

16 ก.ค.

เครื่องเขียน

 

– ปากกา (5 – 6 ด้าม)

– ดินสอกด (สองสามอัน)

– ใส้ดินสอ ยางลบ (สัก 2 3 ก้อน)

-ไม้บรรทัด

– สมุด (เล่มหนา 2 – 3 เล่ม)

-กาว/ลิควิด

– เครื่องคิดเลข พร้อมถ่าน (อันนี้ใช้มากตอนเรียนโท)

– คัทเตอร์ ** ต้องแยกใส่ไว้ในกระเป๋าโหลด

– กรรไกร ** ต้องแยกใส่ไว้ในกระเป๋าโหลด

– ปากกาไฮไลท์

– คลิปหนีบกระดาษ

– แม็กส์ ลูกแม็กส์

– สก็อตเทป

-ปากกาเขียนซีดี

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

 

ให้ซื้อจากประเทศไทยดีกว่า เพราะราคาถูกกว่า

เตรียมเสื้อกันหนาว ชุดกันหนาว หมวก ผ้าพันคอ

เตรียมชุดที่เป็นทางการ เช่น กางเกงแสลค เสื้อแขนยาว สูท

ชุดประจำชาติ

– กางเกงขาสั้น หรือชุดว่ายน้ำ ไว้ใส่ไปเที่ยวทะเล

– เสื้อยืด เอาแบบหลวมๆ เผื่อเสื้อหด หรือน้ำหนักขึ้น

– รองเท้าผ้าใบ คัชชู   รองเท้าแตะ

– เสื้อกันหนาว แจ๊คเก็ต เสื้อโค้ชกันหนาวอย่างดี

– กางเกงกันหนาว (Long Johns = ชุดที่ใส่ไว้ข้างในกันหนาว)

– ชุดชั้นใน

– เข็มขัด

– ที่คาดผม กิ๊บหนีบผม ยางมัดผม (ที่นั่นแพงมาก เอามาให้เพียงพอ)

 อุปกรณ์ห้องน้ำ

 

– หวี

– แหนบ / ที่โกนหนวด

– แปรงขัดเล็บ

– ที่ปั่นหู

-สำลี

– น้ำหอม โรลออน (แบบสเปรย์ ให้เอาใส่ในกระเป๋าโหลด)

– เครื่องสำอางส่วนตัว/ แป้ง/โลชั่น

-ผ้าอนามัย/แผ่นอนามัย

– ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ไหมขัดฟัน

– สบู่/แชมพู ครีมนวด ยารังแค?

อุปกรณ์อื่นๆ

– นาฬิกา/ถ่านใหม่-Talking Dict

– ไฟฉาย

-กรรไกรตัดผม/หวีซอยผม

-หนังสือสวดมนต์

– หนังสติก ถุงพลาสติก คัปเปอร์แวร์                            

ถุงซักผ้า/ ผ้าขี้ริ้ว

–โลโบ้/มาม่า/โจ๊ก/น้ำพริกOJ

-หมอนแบนๆ /ผ้าปู

– ของชำร่วย แบงค์ แสตมป์ เหรียญ

– ชุดเครื่องมือเล็ก ไขควง

– แว่นตา

คอมพิวเตอร์

– โทรศัพท์มือถือ (GSM 900/1800) 800 CDMA (ปลดล็อคมาด้วย)

– Package internet และโทรศัพท์ บัตร prepaid

– หูซาวอะเบาท์

– สายแลนยาวๆ สายยูเอสบียาวๆ

– Spss พร้อมคู่มือไทย

– ตำราวิธีการลงโปรแกรม วิธีการเซ็ทอัพ การกำจัดไวรัส

– Cd โปรแกรม  Microsoft/Acrobat/Photoshop/Illustrator /Norton/Mcafee

– CDเปล่า/หมึกรีฟิล /สติกเกอร์ตัวอักษรแป้นพิมพ์ดีดไทย

เอกสารสำคัญ

 

– พาสปอร์ต + วีซ่า (สำเนา)

– ตั๋วเครื่องบิน

– หนังสือยืนยันการตอบรับจากสถาบันที่แคนาดา LOA

– Transcript (Eng)- รูปถ่าย 1+2 นิ้ว ( ที่นี่แพง )

– เอกสารรับรองประวัติการทำงาน (Eng) (ถ้ามี)

– ประกาศนียบัตรอื่นๆ (Eng) (ถ้ามี)

– ใบ accepted ผล toefl ใบผ่านงาน transcript

– ข้อมูลชื่อ สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ ของผู้ปกครองของเราในประเทศไทย

– ข้อมูลชื่อ สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ ของโรงเรียนที่จะมาเรียน และที่พัก รวมทั้งชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้ กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต้องการ

การเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปแคนาดา

16 ก.ค.

เตรียมตัวก่อนผ่าน Immigration เพื่อเข้าประเทศแคนาดา

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินในประเทศแคนาดาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบเวลาท้องถิ่นในระบบ 12 ชั่วโมง ควรปรับนาฬิกาให้ตรง

 

การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเข้าเมือง

เอกสารที่นักศึกษาต้องนำติดตัวขณะเดินทางเข้าประเทศ คือ

1. หนังสือเดินทาง

2. วีซ่า

3. แบบฟอร์มเดินทางเข้าประเทศ Arrival Form

4. แบบฟอร์มสำแดงสัมภาระ Declaration Form

โดย ต้องกรอกเอกสารในข้อ 3 และ 4 ตั้งแต่อยู่บนเครื่องบิน เพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ตอนการตรวจสอบการเข้าเมือง

 

เมื่อมาถึงสนามบินให้น้องๆ เดินไปที่ช่อง Immigration โดยจะแบ่งย่อย ดังนี้

1.ช่องวีซ่าฑูต      2.ช่องวีซ่าชาวแคนาดา      3.ช่องวีซ่าชาวต่างประเทศ

4.ช่องวีซ่านักเรียน

สำหรับสนามบินที่ไม่มีช่องวีซ่านักเรียนให้ใช้ช่องวีซ่าชาวต่างประเทศแทน

ช่องนี้ต้องยื่นเอกสารการเข้าเมืองทั้งหมด ให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจมีการถาม 2-3 คำถามให้ตอบไปตามความเป็นจริง (เช่น มาทำอะไร จะไปไหน อยู่กับใคร กลับเมื่อไหร่ ) เมื่อเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะประทับตรา

 

รอรับกระเป๋าเดินทาง

เมื่อเอกสารการเข้าเมืองเรียบร้อย ไปรอรับกระเป๋าสัมภาระที่ขนขึ้นเครื่องได้ โดยให้สังเกตุป้ายแสดงในสนามบินว่า สายการบินที่น้องขึ้นเครื่องมา เขาจะเอาสัมภาระส่งมาที่สายพานช่องไหน ที่สนามบินจะมีบริการรถเข็นเพื่อเอามาเข็นกระเป๋า มีทั้งฟรี และหยอดเหรียญ 1-2 เหรียญแคนาดา

เตรียมตั๋วเครื่องบินเอาไว้ด้วย เพราะถ้าเจ้าหน้าที่ดูแลกระเป๋า จะเข้ามาช่วยบริการหากระเป๋า ให้ โดยหยิบกระเป๋ามาจากสายพานได้เลย เจ้าหน้าที่อาจขอดูตั๋วเครื่องบิน เพื่อดูว่าตรงกับเลขกำกับที่กระเป๋าเดิน ทางหรือไม่

 

ศุลกากร

หลังจากนี้ก็จะผ่านด่านการตรวจกระเป๋าและสัมภาระ อาจตรวจโดยละเอียด ดังนั้นน้องๆ ต้องเปิดเผยให้เท่าที่เจ้าหน้าที่ขอดู  เพราะบทลงโทษเรื่องการปกปิดสัมภาระที่ประเทศแคนาดามีความรุนแรงมาก

ดังนั้น น้องๆ ควรซื่อสัตย์และจำเป็นต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ หากคิดว่าสิ่งที่นำติดตัวไปเข้าเกณฑ์สิ่งของห้ามนำเข้า

ถ้าไม่มีสิ่งของที่แสดง น้อง ๆ ก็จะผ่านไปยังช่องสีเขียว แต่หากน้องๆ ต้องมีสิ่งของต้องแสดง ก็ให้ผ่านไปช่องสีแดง

เมื่อผ่านจุดนี้ได้ .. น้องๆ ก็ผ่านเข้าประเทศแคนาดาได้อย่างถูกกฏหมาย