วีซ่านักเรียนแคนาดา ข้อมูลจาก uplusstudy

22 ก.ค.

CANADA STUDENT VISA วีซ่านักเรียนแคนาดา

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือน ต้องยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่านักเรียน ถ้าหากต้องการเรียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นักศึกษาต้องยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว เมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเรียนในระยะสั้นแล้ว นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่นๆ และจะต้องเดินทางออกจากประเทศแคนาดาเมื่อจบการศึกษา

 
 เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า:

1. หนังสือเดินทาง: ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่จะเดินทางกลับประเทศไทย


2. รูปถ่าย: 4 ใบ ขนาด 2 x 2 หรือ 1/2 นิ้ว และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน


3. จดหมายตอบรับการเข้าศึกษา (ฉบับจริง) จากสถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดา โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้: ชื่อนามสกุล ที่อยู่ และวันเดือนปีเกิดของนักเรียน หลักสูตรการเรียนและระดับโปรแกรมที่จะเรียน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการเรียน

 • สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในรัฐควิเบก นักศึกษาจะต้องมีหนังสือตอบรับจากรัฐควิเบก “Certificat d’ acceptance” (Quebec Certificate of acceptance หรือ CAQ) ซึ่งออกให้โดยกระทรวงวัฒนธรรมสังคม และตรวจคนเข้าเมืองแห่งรัฐควิเบก (Ministre des Communautes culturelles et de l’Immigration du Quebec หรือ MCCI)

4. หลักฐานการเรียนล่าสุด: เช่น Transcript ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร


5. หลักฐานทางการเงิน: เช่น จดหมายพร้อมลายเซ็นประทับตรารับรอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ ทนายความเป็นพยาน (Notarized Public) แสดงความยินยอมและความสามรถทางการเงินของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักเรียนขณะที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในประเทศแคนาดา พร้อมยื่นจดหมายรับรองจากธนาคาร ในกรณีที่ได้รับการอุปถัมภ์จากองค์กร หรือได้รับทุนการศึกษา ต้องยื่นจดหมายจากองค์กรนั้น โดยระบุลักษณะ จำนวน และข้อกำหนดของเงินทุนที่ได้รับ


6. นักเรียนที่มีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า ต้องยื่นหลักฐานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าท่านไม่มีประวัติอาชญากรรมในทะเบียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 


 

กรณีที่นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยตัวเอง ต้องนำ

 

 1. สมุดบัญชีของนักศึกษาเอง ประเภทกระแสรายวัน หรือเงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง พร้อม สำเนา หรือ
 2. Bank statement ของบัญชีที่ทางธนาคารออกให้ แสดงรายการเงินเข้า ออก ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง และสำเนา และ
 3. จดหมายรับรองฐานะการเงินของนักศึกษาจากทางธนาคาร ตัวจริง
  กรณีที่นักศึกษามีผู้สนับสนุนด้านการเงิน หรือได้รับทุนการศึกษา
 4. สมุดบัญชีของผู้สนับสนุน ประเภทกระแสรายวัน หรือเงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์ หรือบัญชีในรูปบริษัท (ต้องมีหลักฐานระบุชื่อของผู้สนับสนุนอยู่ด้วยและเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการสั่งจ่าย พร้อมสำเนาทะเบียนการค้า การจดทะเบียนของบริษัท) ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง และสำเนา หรือ
 5. Bank statement ของบัญชีที่ทางธนาคารออกให้ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวจริง และ สำเนา และ
 6. จดหมายรับรองฐานะการเงินของนักศึกษาจากทางธนาคาร ตัวจริง
 7. จดหมายรับรองของผู้สนับสนุน ระบุความสัมพันธ์ และความประสงค์ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของนักศึกษาในระหว่างที่ศึกษาอยู่ ณ แคนาดา ตัวจริง
  ในกรณีที่นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ต้องมีจดหมายทางการ ตัวจริง จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของทุน ระบุถึงรายละเอียดของทุนและความรับผิดชอบทาง การเงิน

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • นักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือน จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกแบบฟอร์มสำหรับการตรวจสุขภาพให้ ก็ต่อเมื่อคำร้องของนักเรียนได้ผ่านการพิจารณาแล้ว
 • นักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:
 •   1. หนังสือลงนามประทับตรา (Notarized Public) จากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ให้นักเรียนอยู่ในความดูแลของผู้ดูแลนักเรียนในประเทศแคนาดา โดยระบุชื่อของผู้ดูแลนักเรียน ซึ่งจะทำหน้าที่แทนผู้ปกครองในยามฉุกเฉิน เช่นกรณีเจ็บป่วยและต้องการด้านการรักษาพยาบาลเร่งด่วนหรือต้องการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 •   2. หนังสือลงนามประทับตรา (Notarized Public) จากผู้ดูแลนักเรียนในประเทศแคนาดา ระบุความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการดูแลนักเรียนแทนบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะต้องยื่นพร้อมคำร้องขอวีซ่า เพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาคำร้องของท่าน ในกรณีที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่า หรือต้องการถอนคำร้อง ทางสถานฑูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
 • การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเภท จะต้องจ่ายเป็นเงินบาท หรือเงินเหรียญแคนาดา หรือเงินเหรียญสหรัฐ สถานฑูตจะรับเฉพาะแบงค์ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม ?สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา? เท่านั้น สถานเอกอัครราชฑูตแคนาดาไม่รับเงินสด ในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเภท
 • เจ้าหน้าที่อาจเชิญนักเรียนไปสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
 • นักเรียนต้องกรอกข้อมูลในใบคำร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน และเป็นความจริงเท่านั้น หากนักเรียนไม่ปฎิบัติตาม อาจเป็นผลให้การดำเนินการพิจารณาวีซ่าล่าช้า หรืออาจถูกปฎิเสธวีซ่าได้

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • เข้าประเทศครั้งเดียว                              75 เหรียญแคนาดา      75 เหรียญสหรัฐ      2,400 บาท
 • เข้าประเทศหลายครั้ง                            150 เหรียญแคนาดา    150 เหรียญสหรัฐ     4,800 บาท
 • อัตราสูงสุดต่อ 1 ครอบครัว*                   400 เหรียญแคนาดา    400 เหรียญสหรัฐ   12,800 บาท
 • วีซ่านักเรียน                                         125 เหรียญแคนาดา    125 เหรียญสหรัฐ     4,000 บาท
 • วีซ่าทำงาน                                          150 เหรียญแคนาดา    150 เหรียญสหรัฐ     4,800 บาท
 • เอกสารอนุมัติเข้าแคนาดาชั่วคราว          200 เหรียญแคนาดา    200 เหรียญสหรัฐ     6,400 บาท
 • วีซ่าขอคืนถิ่นฐาน                                   50 เหรียญแคนาดา      50 เหรียญสหรัฐ     1,600 บาท

 


 

 

* อัตราสูงสุดต่อ 1 ครอบครัว ต่อ 1 คำร้อง
ที่อยู่ สถานทูตแคนาดา
ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม
990 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ :             02 6360540       โทรสาร :             02 6360561
เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.30-10.00 น.

 


ขั้นตอนในการขอวีซ่านักเรียน

 

 1. นักศึกษาควรนำเอกสารต่าง ๆ มาให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์กลางการศึกษาแคนาดา ช่วยตรวจความถูกต้องและครบถ้วนก่อน

 2. นำเอกสารไปที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ณ สถานทูตแคนาดา เพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนได้ระหว่าง 8.00 ? 11.00 น. วันจันทร์ ? วันพฤหัสบดี และระหว่าง 8.30 ? 10.30 น. วันศุกร์ ณ สถานทูตแคนาดา ชั้น 15 อาคารอับดุลราหิม 990 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2636-0540

 3. เจ้าหน้าที่ Immigration จะดูเอกสาร และในบางกรณีอาจจะสัมภาษณ์ถึงจุดประสงค์ในการไปศึกษาต่อ ณ แคนาดา ในวันเดียวกัน หรือนัดมาสัมภาษณ์ภายหลัง

 4. ถ้าเอกสาร และการสัมภาษณ์ผ่านไปโดยเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ Immigration จะให้ฟอร์มการตรวจสุขภาพ (medical form) พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ที่สถานทูตฯ รับรอง และกำหนดไว้ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งนักศึกษาควรติดต่อเพื่อรับการตรวจสุขภาพทันที (ในกรณีเร่งด่วน แนะนำให้นักศึกษาแจ้งให้แพทย์ ช่วยส่งผลการตรวจผ่านทางบริษัทจัดส่งพัสดุ หรือ courier เพื่อความรวดเร็ว และป้องกันการสูญหาย ทั้งนี้ นักศึกษาต้องจ่ายค่าส่งที่แพทย์เอง)

 5. เมื่อทางสถานทูตฯ ได้รับผลการตรวจสุขภาพที่ผ่านการพิจารณาและการรับรองแล้ว เจ้าหน้าที่ Immigration จะแจ้งให้นักศึกษานำเอาพาสปอร์ตมาติดสติกเกอร์วีซ่านักท่องเที่ยว (visitor visa) สำหรับใช้ในการเดินทางเข้าแคนาดา พร้อมทั้งจะออก จดหมายกำกับสำหรับให้นักศึกษายื่นต่อเจ้าหน้าที่ Immigration ที่สนามบินใน แคนาดาเมื่อเดินทางถึง เจ้าหน้าที่ฯ จะออกวีซ่านักเรียนให้ ณ ที่นั้น

รายชื่อแพทย์ที่นักเรียนต้องไปตรวจร่างกายในการทำวีซ่านักเรียน

 1. นายแพทย์ปีเตอร์ จี.โคเมอร์ บางกอกเนอสซึ่งโฮม ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-233-2610
 2. นายแพทย์ฟิลิปป์ ซี พลางกูร พี.เอส.อี. คลินิก 3 / 4 ถนนนเรศ กรุงเทพ ฯ โทร.02-236-1389,             02-236-1489
 3. นายแพทย์ กัลวา ซิงห์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ฯ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ โทร.            02-318-0066
 4. นายแพทย์จรัส และแพทย์หญิงวรรณจันทร์ พิมพ์พิไล คลีนิควรรณจันทร์-จรัส 82/1 ถนนชัยภูมิ ตรงข้ามตลาดสมเพชร เชียงใหม่ โทร.             (053) 252-500
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: